REKLAMACJE- Slow Jewelry Biżuteria autorska


Wszelkie uwagi oraz reklamacje prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego


I. Reklamacje dotyczące Towarów


1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki Reklamacji i Gwarancji za pośrednictwem Sklepu Internetowego slowjewelry.pl przez Agate Przygodzińską Kaźmierczak pod adresem ul. Kolonijna 91b, 86-031 Osielsko NIP: 554-269-71-87


2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.


3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Agata Przygodzińska Kaźmierczak, ul. Kolonijna 91b, 86-031 Osielsko, info@slowjewelry.pl


4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.


5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.


6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.


7. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.


II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Agata Przygodzińska Kaźmierczak, ul. Kolonijna 91b, 86-031 Osielsko,
info@slowjewelry.pl


2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.


3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


III. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.


b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.


c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

WARUNKI GWARANCJI


I. Postanowienia ogólne


1. Slow Jewelry Agata Przygodzińska Kaźmierczak, prowadząca sklepy internetowe slowjewelry.pl udziela na sprzedawane wyroby rocznej gwarancji, licząc od daty dostarczenia wyrobu do Klienta.


2. Slow Jewelry zapewnia, iż towar jest dobrej jakości i nie ma wad, spełnia swoje funkcje, pod warunkiem eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem w warunkach nieodbiegających od typowych, przy normalnym ich obciążeniu oraz właściwej pielęgnacji i konserwacji (warunki prawidłowej eksploatacji określa niniejsza gwarancja).


3. Gwarancją objęte są wady wynikające z:


a. nieprawidłowego wykonania wyrobu;


b. dostarczenia wyrobu w stanie niekompletnym;


c. wady powstałe w czasie właściwego użytkowania;


II. Wady powstałe w czasie transportu


1. Zawartość oraz stan przesyłki należy dokładnie sprawdzić w obecności kuriera. Nie należy sugerować się zapewnieniami kuriera o właściwym stanie towaru. Kurier nie ma prawa odmówić sprawdzenia stanu przesyłki wraz z Klientem - jest to jego obowiązek.


2. Jeżeli na którymkolwiek z elementów widoczne są uszkodzenia mechaniczne, które jednoznacznie można zakwalifikować jako powstałe podczas transportu, wówczas wskazane jest spisanie protokołu reklamacyjnego, który kurier ma obowiązek posiadać. W przypadku kiedy kurier nie posiada stosownego formularza, ma on obowiązek sporządzić tego typu pismo odręcznie w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron). W treści należy zawrzeć następujące informacje:


• opis uszkodzeń lub ubytków (wymienić ilość oraz rodzaj ewentualnego zaginionego towaru);


• nr listu przewozowego;


• datę doręczenia;


• czytelny podpis kuriera oraz osoby odbierającej;


Spisanie protokołu reklamacyjnego jest działaniem nieobligatoryjnym, które jednak znacznie przyspiesza i ułatwia procedurę reklamacyjną dotyczącą uszkodzeń mechanicznych produktów powstałych w czasie transportu. Po spisaniu protokołu należy niezwłocznie poinformować Slow Jewelry o zaistniałej sytuacji (e-mail: info@slowjewelry.pl

III. Wyłączenia z gwarancji


1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadkach:• użytkowania biżuterii niezgodnie z przeznaczeniem;


• zabrudzenia wyrobu;


• stwierdzenia niewłaściwego wykonania zabiegów czyszczenia i konserwacji;


• stwierdzenia prób wykonania naprawy lub poprawek przez osoby nieuprawnione;


• szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta;


• uszkodzeń mechanicznych;


2. Za wadę nie zostaną uznane:


• naturalny proces ciemnienia, czy odbarwienia związany z poniższymi czynnikami:

Oddziaływanie z substancjami chemicznymi

Czasem stal chirurgiczna może zmieniać swój kolor na skutek reakcji z substancjami chemicznymi obecnymi na skórze lub w otoczeniu. Do takich substancji zaliczają się perfumy, kosmetyki, detergenty i chlor obecny w basenach. Te czynniki mogą powodować zmiany w wyglądzie biżuterii z tego materiału. Dlatego ważne jest, aby unikać kontaktu biżuterii ze stalą chirurgiczną z wymienionymi substancjami. Zaleca się zdejmowanie biżuterii przed kąpielą w basenie, prysznicem, a także przed aplikacją perfum i kosmetyków.

Ścieranie i zużycie

W miarę upływu czasu, stal chirurgiczna może matowieć i nabierać mikroskopijnych zadrapań na skutek codziennego zużycia. To zjawisko jest naturalne i może prowadzić do ciemnienia biżuterii. Aby temu zapobiec, staraj się chronić biżuterię przed mechanicznymi uszkodzeniami. Wizyta u jubilera może pomóc w przepolerowaniu i przywróceniu blasku biżuterii.

Wilgoć i utlenianie

Chociaż stal chirurgiczna jest odporne na korozję, nie jest całkowicie niewrażliwa. W długotrwałym kontakcie z wilgocią może pojawić się plamienie lub ciemnienie na powierzchni biżuterii. Aby uniknąć tego problemu, zaleca się przechowywanie biżuterii w suchym i chłodnym miejscu, z dala od wilgoci. Regularne czyszczenie biżuterii miękką szmatką może pomóc usunąć zabrudzenia i osady.

Reakcja organizmu

W rzadkich przypadkach ciemnienie stali chirurgicznej może być wynikiem indywidualnej reakcji organizmu na ten materiał. Warto także zwrócić uwagę na inne czynniki, takie jak dieta czy używane kosmetyki, które mogą wpłynąć na reakcję skóry na biżuterię. Jeśli ciemnienie biżuterii ze stali chirurgicznej jest uciążliwe, rozważ zmianę na biżuterię wykonaną z innego materiału, takiego jak srebro próby 925 lub złoto, które może być bardziej odpowiednie dla Twojej skóry.

Zanieczyszczenia powietrza

Niestety, żyjemy w środowisku, które jest narażone na zanieczyszczenia powietrza. Czasami te zanieczyszczenia, takie jak siarkowodór czy tlenki azotu, mogą reagować z powierzchnią stali chirurgicznej, prowadząc do jej ciemnienia. Chociaż nie możemy całkowicie uniknąć zanieczyszczeń powietrza, to jednak możemy zmniejszyć ich wpływ na biżuterię. Ważne jest regularne czyszczenie biżuterii i unikanie obszarów o wysokim stężeniu zanieczyszczeń.


• dopuszczalne różnice w odcieniu elementówPOSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.